Jesteś tutaj

Status prawny

 

AKTUALNY STATUT BWA Wrocław nadany Uchwałą nr XLVIII/1178/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.09.2013 roku obowiązujący od dnia 18.10.2013 r.

 

STATUT BWA WROCŁAW

 

dostępny też pod linkiem:

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5209&book=0

 

 

 

Statut nadany Uchwałą nr XX/651/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14.04.2000 roku obowiązujący do dnia 17.10.2013 r.

 

Uchwała nr XX/651/00

Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 14 kwietnia 2000 roku
w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury
pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu – Galerie Sztuki Współczesnej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z 1997 roku Nr 110, poz. 721 ze zmianami), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadaje się Biuru Wystaw Artystycznych we Wrocławiu – Galerie Sztuki Współczesnej statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc statut Biura Wystaw Artystycznych we Wrocławiu nadany uchwałą Nr XI/108/95 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 1995 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury Biuro Wystaw Artystycznych.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia
Grażyna Tomaszewska
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XX/651/00
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 14 kwietnia 2000 roku
 
 
STATUT
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH we Wrocławiu
GALERIE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
 
I.Postanowienia ogólne
§ 1.
Instytucja kultury o nazwie Biuro Wystaw Artystycznych – Galerie Sztuki Współczesnej, zwana dalej „BWA”, działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z 1997 roku Nr 110, poz. 721 ze zmianami),
2)    postanowień niniejszego statutu.
§ 2.
BWA jest jednostką organizacyjną Gminy posiadającą osobowość prawną zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 20/92, prowadzonym przez Zarząd Miasta i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
§ 3.
Siedziba BWA mieści się we Wrocławiu, a terenem stałej działalności jest miasto Wrocław.
§ 4.
Rada Miejska Wrocławia zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju BWA.
II.Cele i zadnia BWA
§ 5
Podstawowym celem działalności BWA Wrocław jest pozyskiwanie, przygotowanie i inspirowanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, głownie poprzez upowszechnianie współczesnej sztuki plastycznej profesjonalnej i amatorskiej, działalność edukacyjną.
§ 6.
Przedmiotem działania BWA Wrocław jest w szczególności:
 1. promowanie i prezentacja współczesnej sztuki plastycznej w kraju i za granicą,
 2. edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej,
 3. promowanie, organizowanie i realizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych,
 4. wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,
 5. gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia plastycznego,
 6. popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową, poradnictwo merytoryczne,
 7. współpraca i wymiana kulturalna z instytucjami kultury, szkolnictwem artystycznym, innymi organizacjami kulturalnymi i artystycznymi, środowiskami twórczymi Wrocławia, w kraju i za granicą,
 8. organizowanie wystaw promocyjnych, działalność reklamowa,
 9. prowadzenie różnej działalności usługowej własnej i na zlecenie, w tym organizowanie sympozjów, pokazów, wystaw, plenerów, wernisaży, spektakli, koncertów, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży dzieł sztuki, wydawnictw, organizowanie aukcji, działalność handlowa w zakresie imprez towarzyszących wystawom.
§ 7.
BWA może prowadzić działalność gospodarczą i podejmować inne działania wynikające z potrzeby środowisk lokalnych, o ile nie są sprzeczne z jego działalnością statutową.
III.Organy zarządzające BWA
§ 8.
BWA zarządzanie jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 9.
Dyrektor kieruje całokształtem działalności BWA, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
§ 10.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
 1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
 2. reprezentowanie BWA na zewnątrz,
 3. zarządzanie jego majątkiem,
 4. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
 6. decydowanie o polityce kadrowej – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
 7. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu BWA pracownikom i osobom trzecim.
§ 11.
Organizację wewnętrzną BWA określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
IV.Mienie i finanse BWA
§ 12.
Majątek BWA może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu jego działalności.
§ 13.
BWA prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 14.
BWA jest finansowane z budżetu Gminy w formie dotacji, z dochodów własnych, ze środków uzyskanych w formie spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 
§ 15.
Środki uzyskane z prowadzonej przez BWA działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na jego cele statutowe.
§ 16.
Do składania oświadczeń w imieniu BWA w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.
V.Postanowienia końcowe
§ 17.
Przekształceń, podziału lub likwidacji BWA może dokonać Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie wymagają zastosowania trybu określonego dla jego nadania.
§ 19.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ogólnieobowiązujące.
 
 
SPROSTOWANIA
 
Obwieszczenie
Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 19 maja 2004 roku
w sprawie sprostowania błędu
 
Obwieszcza się co następuje:
W § 2 załącznika do uchwały Nr XX/651/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych – Galerie Sztuki Współczesnej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia nr 4, poz. 135 ze zmianami) zamiast „RIK 20/92” powinno być „RIK 20/94”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
Grzegorz Stopiński

 

ZMIANY

 

Uchwała nr XX/651/00 ZMIENIONA przez:

- § 1 ust.10 uchwały nr XLIII/1411/01 RMW z 28.12.2001 r. (BU RMW z 2001 r. Nr 16, poz. 521) zm. uchwałą nr XLV/1556/02 RMW z 21.02.2002 r. (BU RMW z 2002 r. Nr 2,
   poz.141);
- § 1 ust.10 uchwały nr XLIX/1718/02 RMW z 13.06.2002 r. (BU RMW z 2002 r. Nr 6, poz. 312);
- § 1 ust. 9 uchwały nr XXXIII/2305/05 RMW z 20.01.2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 41, poz.967)

 

UCHWAŁA NR XLIII/1411/01
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 13 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 ze zmianą) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
 §1 ust. 10.

W uchwale nr XX/651/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu – Galerie Sztuki Współczesnej, wprowadza się następujące zmiany w § 8:

     1) po wyrazie "dyrektora" dodaje się wyrazy "wyłonionego w drodze konkursu",

     2) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

     3) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

     "2. Zarząd Miasta powołuje dyrektora na okres 5 lat",

     "3. W uzasadnionych przypadkach Zarządowi Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Kultury i Nauki przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, bądź powołania dyrektora na inny okres niż wskazany w ust. 2". 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
 
Michał Putowski 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA NR XLV/1556/02 
 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
 
z dnia 21 lutego 2002 roku 
 
          w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1411/01 Rady Miejskiej
              Wrocławia z  dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie
         wprowadzenia zmian w statutach  gminnych instytucji kultury
 
Na podstawie art. 18  ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. nr  142,  poz.  1591)  oraz art. 13 ust. 1   ustawy   z   dnia   25  października    1991  r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt.   Dz.U.  z     2001 r. nr   13,  poz.  123)  Rada  Miejska  Wrocławia  uchwala,  co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale nr  XLIII/1411/01  Rady  Miejskiej  Wrocławia  z  dnia  28 grudnia 2001  r.   w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury (Biuletyn Urzędowy Rady  Miejskiej  Wrocławia  nr 16, poz.  521)  § 3 otrzymuje brzmienie  "Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia". 
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
 
Ryszard Maj
 
 

  

UCHWAŁA NR XLIX/1718/02

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 13 czerwca 2002 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianą) art. 13 ust.1 w związku z art. 15 ust.4a i art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz.U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 ze zmianą) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
 
W uchwale nr XX/651/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu – Galerie Sztuki Współczesnej (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia nr 4, poz. 135), zmienionej uchwałą nr XLIII/1411/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia nr 16, poz. 521) wprowadza się następujące zmiany:
 
 § 8. otrzymuje brzmienie:
 
     "1. Biuro Wystaw Artystycznych zarządzane jest przez dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Zarząd Miasta może powierzyć zarządzanie Biurem Wystaw Artystycznych osobie fizycznej na podstawie umowy o zarządzaniu.
 
     2. Zarząd Miasta powołuje dyrektora na okres 5 lat lub powierza zarządzanie Biurem Wystaw Artystycznych na okres 5 lat.
 
     3. W uzasadnionych przypadkach Zarządowi Miasta przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, bądź powołania dyrektora na inny okres niż wskazany w ust. 2.".
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
Ryszard Maj
 

 

 
UCHWAŁA NR XXXIII/2305/05
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 20 stycznia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§1 ust. 9.

W uchwale nr XX/651/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu – Galerie Sztuki Współczesnej, (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 135), zmienionej uchwałą nr XLIII/1411/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej   Wrocławia Nr 16, poz. 521), zmienionej uchwałą nr XLIX/1718/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 6, poz. 312) wprowadza się następujące zmiany:
     1) w § 2 wyrazy: "Zarząd Miasta" zastępuje się wyrazami: "Prezydent Wrocławia";
     2) w § 8: 
     a) w ust 1 i 2 wyrazy: "Zarząd Miasta" zastępuje się wyrazami: "Prezydent Wrocławia",
     b) w ust. 3 wyrazy: "Zarządowi Miasta" zastępuje się wyrazami: "Prezydentowi Wrocławia.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Ossowski 
 
ZałącznikWielkość
PDF icon STATUT.pdf2.12 MB
Przygotował: 
Magdalena Sierżęga - Dybek
Zatwierdził: 
Marek Puchała
Wprowadził: 
Magdalena Sierżęga - Dybek
Data dodania: 
czw., 10/24/2013 - 14:20